10 de junio de 2015

Nuevos Estatutos aprobados en Asamblea el día 8 de Junio de 2015

ESTATUTOS DA ANPA " O AREEIRO" DO C.E.I.P. SAN BENITO DE LEREZ

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO, ÁMBITO:
Artigo 1º.: Coa denominación Asociación de nais e pais de alumnos " O AREEIRO" do C.E.I.P. SAN BENITO DE LEREZ constitúese esta entidade, ó amparo da Lei Orgánica do Dereito á Educación 8/1985 e da Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demais leis e disposicións complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.
Artigo 2º.: Esta Asociación constitúese por tempo indefinido.
Artigo 3º.: Terá como fins os seguintes puntos:
a) Asistir ós pais, nais e titores/as en todo aquilo que concerne á educación dos seus fillos/as e pupilos/as.
b) Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro.
c) Promove-la participación dos pais e nais dos alumnos/as na xestión do Centro.
d) Asistir ós pais e nais dos alumnos/as no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión do Centro.
e) Facilita-la representación dos pais e nais de alumnos/as no Consello Escolar do Centro.
f) Estimula-la participación dos pais e nais de alumnos/as na programación xeral do ensino a través do órgano colexiado correspondente.
g) Fomenta-las relacións de cooperación do Centro con outros establecementos escolares e os sectores sociais e culturais do entorno.
i) Requirir ós poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación relativos á educación, recabando a atención e axudas que esta merece.
j) Promover actividades formativas, culturais e de estudio.
k) Promover reunións de colaboración de pais e nais co profesorado e as boas relacións entre ámbolos dous sectores.
l) E todos aqueles outros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei.
m) Promove-la integración dos nenos/as con necesidades especiais.
ñ) Reivindicar e participar nos Consellos Escolares Municipais.
o) Promover federacións municipais e participar na federación provincial.
p) Promover xornadas de traballo e convivencia entre pais e nais, alumnado e profesorado.
Artigo 4º.: Para o cumprimento destes fins, realizaranse, loxicamente, todas aquelas actividades formativas, culturais e de estudio e reunións con tódolos sectores da comunidade educativa e todas aquelas outras tendentes a cumprir os fins sinalados e que sexan conformes á lei e decididas polos órganos competentes.

Artigo 5º.: A). Para a realización das actividades que lle son propias, a Asociación utilizará locais do Centro, para o que o Director facilitará a integración de devanditas actividades na vida escolar tendo en conta o normal desenvolvemento da mesma.
B). A efectos da utilización dos locais do Centro a que se refire o apartado anterior, será necesaria a previa comunicación da Xunta Directiva da Asociación á Dirección do Centro.
Artigo 6º.: Para o mellor cumprimento dos fins, esta Asociación intégrase na Federación Provincial de A.P.A.s de Centros Públicos de Pontevedra e conxuntamente con outras A.P.A.s na Confederación Galega de A.P.A.s de Centros Públicos (CONFAPA-GALICIA) e a nivel estatal na Confederación Española de A.P.A.s (CEAPA). Tamén a Asociación podería participar noutras iniciativas de ámbito municipal e/ou comarcal que puidesen xurdir.
Artigo 7º.: O seu domicilio fixase no C.E.I.P. San Benito de Lerez C/ Cruceiro, Nº 57 , CP 36156.
Artigo 8º.: O ambito social da Asociación é local (ou alcanzará a tódolos concellos onde residan os alumnos do Centro Educativo).

CAPÍTULO II
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN
Artigo 9º.: A Asociación estará representada e administrada por unha Xunta Directiva formada por:
- Presidente/a,
- Secretario/a,
- Administrador/a-Tesoureiro/a,
- Vocais: Un mínimo de 2.
Tódolos cargos que compoñen a Xunta Directiva non recibirán ningunha retribución .Estes serán designados e revocados pola Asamblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria e o seu mandato terá unha duración de dous anos, renovándose a partir do segundo ano, cada ano a metade dos membros.
Artigo 10.: Os membros da Xunta Directiva que esgotaran o prazo para o que foron elixidos, continuarán ostentando o seus cargos ata o momento no que se produza a aceptación dos que os van sustituir.
Artigo 11º.: A elección dos membros da Xunta Directiva pola correspondente Asamblea, será polo procedemento de listas abertas.
Artigo 12º.: A Xunta Directiva elixirá de entre os seus membros os cargos correspondentes e quedara constituida no prazo de 10 dias naturais despois da realizacion da Asamblea. E despois informarase os socios da sua composicion.
Artigo 13º.: As vacantes que se puidesen producir por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, ou por incumprimento das obrigas inherentes ó cargo, poderán cubrirse provisionalmente por membros que designen a Xunta Directiva, ata que se celebre a primeira reunión da Asamblea Xeral.
Artigo 14º.: As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral, a tódolos actos propios das finalidades da Asociación, sempre que non requira, segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asamblea Xeral. Son facultades particulares da Xunta Directiva:
a) Programar e dirixi-las actividades da Asociación e leva-la xestión económica e administrativa, acordando realiza-los oportunos actos e contratos.
b) Executa-los acordos da Asamblea Xeral.
c) Formular e someter á aprobación da Asamblea Xeral os balances, contas e programa anual de actividades.
d) Resolver sobre a admisión de socios se fose necesario.
e) Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación.
f) Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asamblea e sexa conforme segundo á lei.
g) Salvagardar o cumprimento dos fins estatuarios.
Artigo 15º.: O Presidente/a terá as seguintes atribucións: Representar legalmente á Asociación ante toda clase de Organismos Públicos ou privados; convocar, presidir e levanta-las sesións que celebre la Asamblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixi-las deliberacións dunha e doutra; ordenar pagos e asinar xunto co Administrador/a-Tesoureiro/a os libramentos, cheques, etc.; recibir no nome da Asociación calquera cantidade proveniente de subvencións de Entidades Públicas e/ou privadas; autorizar coa súa sinatura os documentos, actos e correspondencia da Asociación; adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle, ou no desenrolo da súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva; asumirá tamén, en todo caso, tódalas facultades que a Lei establece.
Artigo 16º.: O Secretario/a terá ó seu cargo a Dirección dos traballos meramente administrativos da Asociación, expedirá certificacións, levará os Libros da Asociación legalmente establecidos e o ficheiro de Asociados e custodiará a documentación da Entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscritibles nos correspondentes rexistros, así como a presentación das contas anuais e do programa de actividades e o cumprimento das obrigas documentais, nos termos que legalmente correspondan; ademais velará pola conservación do locais sociais e gardará o selo da Asociación.
Artigo 17º.: O Administrador/a-Tesoureiro/a estará encargado de recadar e conserva-los fondos e bens da Asociación. Levará o Libro de Caixa e asinará os libramentos de fondos xunto co Presidente/a; elaborará o proxecto de presupostos que a Xunta Directiva debe presentar ante a Asamblea Xeral e preparará as contas que deban someterse a dita Asamblea.
Artigo 18º.: Os Vocais terán as obrigas propias do seu cargo como membro da Xunta Directiva e poderán recibir por acordo desta o encargo de presidir ou coordinar grupos de traballo, así como a execución de encargos, comisións, representacións e outras tarefas que pola Xunta Directiva lle fosen encomendadas.
Artigo 19º.: As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre os devanditos membros ata a elección definitiva pola Asamblea Xeral.

CAPÍTULO III
ASAMBLEA XERAL
Artigo 20º.: A Asamblea Xeral é o órgano supremo e soberano da Asociación e estará integrada por tódolos socios/as.
Artigo 21.: As reunións da Asamblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. Será obrigado celebrar como mínimo unha Asamblea Xeral ordinaria ó ano, dentro dos catro meses seguintes ó peche do exercicio e nela propoñerase a aprobación das contas e presupostos e programa xeral da actuación social. Tamén nela se procederá á elección de membros da Xunta Directiva cando corresponda por imperativo estatutario; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a xuízo do Presidente, cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o pida ou solicite formalmente por escrito ó menos un tercio dos asociados.
Artigo 22º.: As convocatorias das Asambleas realizaranse por escrito expresando o lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración da Asamblea haberán de mediar ó menos 15 días se esta e Extraordinaria e 5 dias se a Asamblea e Xeral , pudendo do mesmo xeito facerse constar a hora na que se reunirá a Asamblea na cal entre unha convocatoria e outra poida mediar un prazo inferior a media hora.
Artigo 23º.: As Asambleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a maioría dos asociados e en segunda convocatoria, calquera que sexa o número de asociados presentes. Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen os negativos non sendo computables a estes efectos os votos en branco nin as abstencións.
Artigo 24º.: Será necesario o voto favorable dos dous tercios dos asociados presentes na Asamblea para adoptar as seguintes decisións:
a) Nomeamento das Xuntas Directivas.
b) Disposición e alleamento de bens.
c) Solicitude de Declaración de utilidade Pública da Asociación.
d) Integración en Federacións.
e) Modificación Estatutaria.
CAPÍTULO IV
SOCIOS
Artigo 25º.: Poderán ser membros da Asociación tódolos pais, nais ou titores/as dos alumnos/as que cursan estudios no C.E.I.P. San Benito de Lerez. . Cada familia aporta unha única cota, coa que se integran como membros da Asociación, disfrutando dos dereitos e deberes que isto conleva.
Artigo 26º.: Serán dereitos dos asociados/as:
a) Elixir, ser elixible para tódalas funcións representativas da Asociación.
b) Ter voz e voto nas reunións da Asociación.
c) Tomar parte en tódalas actividades da Asociación e utiliza-los servicios que poidan establecerse en beneficio dos socios.
d) Dirixir peticións e propoñer iniciativas ós Órganos de Goberno da Asociación.
e) Recadar e recibir da Xunta Directiva canta información precisen sobre a xestión asociativa.
f) Asistir a tódalas reunións e actos convocados pola Xunta Directiva.
g) Colaborar activamente no cumprimento dos fins da Asociación e na execución e eficacia dos mesmos.
Artigo 27º.: Serán deberes dos socios/as:
a) Observar e cumpri-los estatutos da Asociación e os acordos da Asamblea.
b) Contribuír económicamente ó sostemento da asociación na forma e modo que se estableza.
Artigo 28º.: Causarase baixa na Asociación:
a) Por petición do interesado/a.
b) Por baixa dos fillos/as ou tutelados/as matriculados no Centro.
c) Por incumprimento dos Estatutos.
d) Por utilización da Asociación con fins alleos ós específicos da mesma.
Para excluír a calquera socio/a polas causas do apartado d) e mais e) do anterior artigo, deberá abrirse un expediente pola Xunta Directiva no que se sinalarán detalladamente os feitos que orixinan a expulsión. Do mesmo xeito, deberase oír ó propio expedientado que poderá presentar un prego de descargo alegando o que considere conveniente na súa defensa e que se unirá o expediente que estudiará a Xunta Directiva e propoñerá a decisión que considere oportuna. Se optase pola expulsión, presentaraa na próxima Asamblea Xeral que despois de oír á Xunta Directiva e ó Socio/a, se o solicitase, tomará unha decisión que será inapelable.
CAPÍTULO V
PATRIMONIO
Artigo 29º.: Os recursos económicos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación serán os seguintes:
a) As cotas dos socios extraordinarias, que serán determinadas pola Asamblea Xeral a proposta da Xunta Directiva.
b) As subvencións, legados ou doazóns que puidera recibir de forma legal e que sexan aceptados, tanto que proveñan de persoas físicas como xurídicas.
c) Calquera outro recurso de procedencia lícita.
Artigo 30º.: A Asociación carece de patrimonio fundacional. O patrimonio social que se vaia constituíndo estará composto por tódolos bens que se adquiran para a realización dos fins e actividades sociais e educativos. A súa administración corresponde á Xunta Directiva.
Artigo 31.: O exercicio asociativo e económico coincidirá co inicio e finalización do curso escolar que fixe a Administración Educativa para cada ano académico.
CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN

Artigo 32º.: Esta Asociación disolverase voluntariamente cando así o acorden a Asamblea Xeral convocada ó efecto e por acordo dunha maioría dos dous tercios dos asociados.
Artigo 33º.: En caso de disolución nomearase unha comisión liquidadora, a cal, unha vez extinguidas as débedas e de existir sobrante líquido destinarase a aquelas entidades sen fin de lucro adicadas á realización de fins educativos cun espírito similar ó que anima a esta asociación e que se sinalará na Asamblea Xeral na que se acorde a liquidación.

DISPOSIÓN ADICIONAL
En todo canto non estea previsto nos presentes estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, así como a Lei Orgánica 8/1985 reguladora do Dereito á Educación do 3 de Xullo de 1985 e demais disposicións específicas de aplicación provenientes da Comunidade Autónoma de Galicia o do Dereito Estatal Supletorio en ausencia do autonómico segundo dispón a Constitución Española.No hay comentarios:

Publicar un comentario